De Verenigde Recreatieondernemers in Meierijstad (afgekort VRM) zet zich in

voor alle recreatie ondernemers in Meierijstad. 

Bent u een recreatieondernemer in Meierijstad en nog geen lid van onze vereniging?

Meld u dan ook bij ons aan. Samen staan we sterk !

De VRM wordt tevens ondersteund, erkend en gedragen door de RECRON en de  VeKaBo

Deelnemende leden worden steeds per mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de activiteiten van de VRM en zullen zij worden uitgenodigd op de ledenvergaderingen; waarbij zij ook hun stem kunnen laten horen. Daarnaast zullen alle leden vermeld worden op de website van VRM met een vermelding en link naar hun eigen website.

Door samenwerking kunnen wij zodoende als recreatiebedrijven een serieuze gesprekspartner zijn voor de gemeente en andere organisaties op het gebied van recreatie en toerisme.

Meld u nu ook aan als lid ! Want samen staan we sterker.

Uitsluitend bedrijven binnen Meierijstad kunnen deelnemen als lid. 

Verenigings-reglement van VRM

 

Artikel 1, naam

 1. De verzamelde verblijfsrecreatie ondernemers in de nieuwe gemeente Meierijstad, hebben op 15-12-2017 in Eerde besloten de samenwerking te intensiveren & te professionaliseren.

 2. Het afstemplatform heeft de voorlopige naam: Verenigde Recreatieondernemers Meierijstad (VRM)

 3. Zij is onderdeel van RECRON en VeKaBo. (Er wordt dus geen aparte entiteit opgericht).

 4. RECRON Brabant is bereid dit als een soort onderafdeling van RECRON Brabant te faciliteren.

 5. Bedrijven die participeren willen, moeten wel aangesloten zijn bij Vekabo en/of RECRON.

Ook deelname aan De Groene Koepel of SVR is voldoende. Of een andere organisatie.

 1. Dit platform staat open voor andere verblijfsrecreatie-ondernemers.

 2. Samenwerking met B&B bedrijven staat open; er is in de leden vergadering 1 zetel beschikbaar voor alle B&B in Meierijstad.

 3. Kosten: Contributie € 100,= (excl. BTW) per jaar / per recreatieonderneming. voor B&B`s met een max. van 3 kamers geldt een tarief van € 25,00. (excl. BTW)  Bij meer dan 3 kamers zal het tarief van € 100,00 (excl. BTW) worden geheven.

 4. Ingangsdatum contributiebetaling: 2018.

 5. De administratie wordt gedaan door RECRON in Zeist.

 

Artikel 2, bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers uit het recreatieve bedrijfsleven.

 2. Een kandidaatsbestuurslid dient lid te zijn van een bij RECRON of Vekabo aangesloten bedrijf, respectievelijk door middel van een arbeidsrelatie verbonden te zijn aan een lid.
  Indien een kandidaat bestuurslid geen directe verbondenheid met een dergelijk bedrijf heeft, kan hij alleen op voordracht van de overige bestuursleden zitting nemen in het bestuur. 

 3. Het bestuur tracht te zorgen voor een afvaardiging van 1 bestuurslid in het bestuur van RECRON Brabant & Vekabo Brabant .

 4. In de opstart fase is de regiomanager RECRON technisch voorzitter. Dit dient in de loop van 2018 te worden overgenomen door ondernemers.

 

Artikel 3, samenstelling bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 2 leden. De functie van secretaris en penningmeester mag gecombineerd worden.

 2. Het bestuur heeft de intentie  tenminste éénmaal per 2 maanden te vergaderen.

 3. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden bij meerderheid van geldige aanwezige stemmen genomen.

 4. Het geniet de voorkeur dat alle leden bij de bestuursvergadering aanwezig zijn.

 5. Het staat het bestuur vrij om de vorm van het bestuur aan te passen aan de eigen specifieke omstandigheden.

Artikel 4, bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 4 jaar na zijn verkiezing af. Alle bestuursleden zijn herkiesbaar. Er bestaat een rooster van aftreden waarin de data van aftreden worden vastgelegd

 2. Ieder bestuurslid mag maximaal 2 termijnen zitting hebben in het bestuur. Alleen op voordracht door de overige bestuursleden in meerderheid kan van deze regel worden afgeweken.

 3. De mogelijkheid bestaat ook ‘bij machtiging’ de stem uit te brengen.

 

 1. Het rooster van aftreden, alsmede de kandidaten voor deze functie worden gepubliceerd de agenda van de jaarlijkse ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door leden van de vereniging vermeld te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.

 2. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient voor de vergadering bij de secretaris aangemeld te worden.

 3. Indien er meerdere bestuursleden voor 1 functie beschikbaar zijn, wordt door de meerderheid van de ledenvergadering beslist, op basis van stemmen.

 4. Het bestuur houdt zich het recht voor kandidaten te weigeren indien het bestuur de inbreng van de kandidaat op te weinig waarde inschat. Kandidaat dient hiervan voor aanvang van de vergadering door het bestuur op de hoogte te worden gebracht.

Artikel 5, slotbepalingen

 1. Ieder ( bestuurs)lid heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

 2. Indien een (bestuurs)lid de belangen van de vereniging op enigerlei wijze schaadt, kan het bestuur besluiten dit lid te royeren. Deze beslissing dient door een meerderheid van het bestuur te worden genomen en zal direct na besluit schriftelijk aan de betreffende persoon worden medegedeeld.

 3. Een ieder bestuurslid die uit hoofde van zijn functie handelt, dient het belang van de vereniging in acht te nemen en mag het belang van de vereniging generlei schaden of smaden.

 4. Bij aanvang zijn de volgende personen benoemd en zijn bekleden de volgende functies:

  1. Voorzitter: Ron van Rooij                                          

  2. Vice-voorzitter: Marco Witlox

  3. Secretaris: Judith Sanders                                         

  4. Penningmeester: Judith Sanders                           

  5. Bestuurslid : Jan de Laar ( + onderhoud contact met ZLTO ).                     

  6. Bestuurslid : Patrick Ketelaars

 

Rooster van aftreden

2019: Niemand gaat aftreden.

2020: Vice-voorzitter Marco Witlox

2021: Bestuursleden Patrick en Jan

2022: Voorzitter Ron

2023: Penningmeester/secretaris Judith

 

Het RvA wordt steeds na de jaarvergadering geactualiseerd.